ANBI

ANBI gegevens van Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt


RSIN nummer: 006836975
Contact: Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt, p/a de secretaris Marjolijn Witkamp, Adriaan van Ostadelaan 139, 3583AE Utrecht                tel 06 40422354

De stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt heeft ten doel:
– het in stand houden van het herdenkingsmonument op Fort De Bilt in Utrecht (nabij verkeersplein De Berekuil)
– het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei en andere plechtigheden;
– het bijeen brengen en archiveren van gegevens betreffende degenen, die gefusilleerd werden op Fort De Bilt, alsmede al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door al hetgeen te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Beleidsplan: invulling van onze doelstelling door jaarlijks een aansprekende herdenking te organiseren. Verder het monument bestaande uit het beeld ‘het gebroken gezin’ van Leo Jungblut, de zes naamstenen, de klokkenstoel met luidklok en de mitrailleurkazemat en de bijbehorende groenvoorzieningen optimaal te onderhouden. Een mogelijk grote investering wordt in 2020 het corrigeren van foute vermeldingen op de naamstenen. De website zal in stand gehouden worden en waar nodig nog verbeterd worden.

Het bestuur van de stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt bestaat per 1 juni 2019 uit de volgende personen:
mr. S.H. Steendam, voorzitter
mw. M.J.W. Witkamp – van de Loo, secretaris
mw. J.W.J.A. Rutten – Nass, penningmeester P.P.A. de Winter, vice-voorzitter
mw. C. Junge
F. Schut
Er is een vacature voor een bestuurslid dat de nabestaanden vertegenwoordigt.

De bestuurders van de stichting verrichten hun activiteiten geheel onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld, maar kunnen daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten declareren.

Financiële verantwoording en 2017 en 2018 afgerond op hele euro’s

ontvangsten  2017 2018   uitgaven 2017 2018
rente 84 17   kosten herdenking  2729 2286
porto teruggave  0 0   bankkosten 140 142
giften 1272 1470   onderhoud monument 0 239
bijdragen instellingen 0 500   groen onderhoud 4399 1604
        bestuurskosten  672 81
        verzekering AVB 123 135
totaal 1356 1987   totaal 8063 4487Eind 2017 is ingegrepen in de uitgaven: de kosten van het groen onderhoud ten laste van de stichting zijn verminderd, maar er zat in 2017 wel in die post een eenmalige uitgave voor aanschaf van een andere zitmaaier van € 1608. Het bestuursetentje voor de bestuursleden en hun partners, dat in 2017 nog € 601 kostte, is afgeschaft.

Op onze balans staan geen andere posten dan ons vermogen dat op een betaalrekening en een vermogensspaarrekening bij ING staat en een kleine kas van € 129. Per 1-1-2019 bedraagt het vermogen van de stichting € 9.288,69, op 1-1-2018 was dat € 11.888,80

Het negatief resultaat in 2018 is net als in 2017 ten laste gebracht van het eigen vermogen van de stichting. In 2014 betaalden we nog vrijwilligersvergoedingen, maar per 2015 zijn we daarvan afgestapt. Onze vrijwilligers en bestuursleden kunnen nu wel ook alle kleine onkosten declareren.

In 2018 hebben we ingezet op het verkrijgen van bijdragen van derden (bedrijven, instellingen, overheidssubsidie) om de exploitatie van onze stichting en met name van de jaarlijkse herdenking te steunen. Dat heeft voor 2019 inmiddels geresulteerd in toezeggingen van een bijdrage door de gemeenten Utrecht en De Bilt.

Verslag van de activiteiten van de stichting Herdenkingsmonument De Bilt
In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland en de stad Utrecht bevrijd werden. Om dat bijzondere moment te markeren is toen in samenwerking met RTV Utrecht een documentaire in twee delen gemaakt waarin nabestaanden hun herinneringen aan hun gevallen man, vader of vriend vertellen. Voor die documentaires werd ook archiefonderzoek gedaan, waarbij tal van nieuwe feiten werden ontdekt. Beide documentaires zijn op 4 mei 2019 opnieuw door RTV Utrecht uitgezonden.

De jaarlijkse herdenking, traditioneel op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei, trekt gelukkig nog steeds veel belangstellenden. Ook in 2019 toen het samenviel met Koningsdag. Dat zijn niet alleen nabestaanden, maar in toenemende mate ook mensen uit de omgeving van het fort. De kinderen van onze adoptieschool, de Daltonschool Rijnsweerd, lazen bij de herdenking zelf geschreven gedichten voor, wat een bijzondere dimensie geeft aan de herdenking. De jeugd doet ook mee. We proberen altijd aansprekende sprekers voor het houden van de toespraak uit te nodigen. In 2017 was dat de journalist Ad van Liempt, in 2018 was dat oud Tweede Kamer voorzitter en nu voorzitter van het 4-5 mei Comité, mevr. Gerdi Verbeet. Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt hield in 2019 de toespraak. Verder waren bij de 2019-plechtigheid aanwezig de CdK Utrecht Hans Oosters en de locoburgemeester van Utrecht, mevr Linda Voortman.

De zes naamsteen bij het monument waren in 2015 aan een grondige opknapbeurt toe. De letters op de naamstenen vervaagden en de naamstenen zelf gingen verzakken. Ook spoelde het groen met grond rond de schuin geplaatste stenen regelmatig weg. Dat is allemaal flink aangepakt: de stenen kregen een stalen fundering, het groen werd opnieuw aangelegd door de fa Hoefakker en de fa Vastrick heeft de stenen schoongemaakt en de letters werden opnieuw geverfd.

In toenemende mate krijgen we ook vragen om informatie over de mannen die op het fort zijn gefusilleerd. Die vragen kunnen we vaak al beantwoorden aan de hand van de gegevens die in het boek over de gevallenen op de Utrechtse forten staan (auteur: A.M.Overwater). Soms betekent dat verder uitzoekwerk in archieven, o.a. van de Oorlogsgravenstichting en het NIOD. Wij proberen de vragenstellers bij hun zoektocht te helpen.

Er is vastgesteld dat er in een aantal gevallen foutieve informatie op de naamstenen staat. Dat kunnen fouten zijn bij de leeftijd of voorletters van de vermelde personen. Ernstiger zijn fouten in de fusilladedatum of de achternaam. In een enkel geval gaat het zelfs om de vermelding van personen, die niet op Fort De Bilt is gefusilleerd. In samenwerking met de RU Utrecht en het NIOD gaan wij een student geschiedenis de (stage)opdracht geven om uit te zoeken wat de juiste vermelding moet zijn. Als dat moet leiden tot wijziging van de vermelding op de stenen, of zelfs de vervaardiging van nieuwe naamstenen zullen wij dat doen. Tevens zal dan bij twee personen die postuum de Militaire Willemsorde hebben ontvangen vermeld worden dat ze RMWO zijn.