ANBI

 ANBI gegevens Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt

RSIN nummer:  006836975
Contact: Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt, p/a de secretaris, Adriaan van Ostadelaan 139,  3583AE Utrecht   tel 06 40422354

De stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt heeft ten doel:

– het in stand houden van het herdenkingsmonument op Fort De Bilt in Utrecht (nabij verkeersplein De Berekuil)
– het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei en andere plechtigheden;
– het bijeen brengen en archiveren van gegevens betreffende degenen, die gefusilleerd werden op Fort De Bilt, alsmede al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door al hetgeen te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Beleidsplan: invulling van onze doelstelling door jaarlijks een aansprekende herdenking te organiseren. Verder het monument bestaande uit het beeld ‘het gebroken gezin’ van Leo Jungblut, de zes naamstenen, de klokkenstoel met luidklok en de mitrailleurkazemat en de bijbehorende groenvoorzieningen optimaal te onderhouden. Grote investeringen zijn voor de periode 2016-2021 niet voorzien. De website zal in stand gehouden worden en waar nodig nog verbeterd worden.

Het bestuur van de stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt bestaat uit de volgende personen
mr. S.H. Steendam, voorzitter
M.J.H. Witkamp – van de Loo, secretaris
E.J. de Bruijn, penningmeester
H.J. Goedhart, vice-voorzitter                                                                                                                         I.C. Kasteel – Benschop
P. Dijkman
F. Schut
De bestuurders van de stichting verrichten hun activiteiten geheel onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld, maar kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten declareren.

Financiële verantwoording  en 2014 en 2015 afgerond op hele euro’s

ontvangsten  2014 2015   uitgaven   2014 2015
rente 387 117 kosten herdenking 2118 2674
porto teruggave 0 2 bankkosten 121 134
giften 1250 1230 onderhoud monument 2675 10908
bijdrage fondsen voor DVD 1000 10500 productie DVD RTVU 0 17694
groen onderhoud 675 952
verzekering AVB 113 113
bloemstukken 332 274
drukwerk 22 21
bestuurskosten 573 121
vrijw.vergoeding  2013/2014 1400 0
totaal 2637 11849   totaal   8029 32891

Op onze balans staan geen andere posten dan ons vermogen dat op een betaalrekening en een vermogensspaarrekening bij ING staat en een kleine kas van enkele tientjes.  Per 1-1-2016 bedraagt het vermogen van de stichting € 23.641,20, op 1-1-2014 was dat € 50.074,88.

Het negatief resultaat  in 2015 ad € 21.041 is net als in 2014 ad € 5.392 ten laste gebracht van het eigen vermogen van de stichting. Het negatief resultaat 2015 is vooral veroorzaakt door twee grote incidentele uitgaven. Allereerst  was  groot onderhoud van het monument (€ 10.908) noodzakelijk. Onze bijdrage aan de productie van een DVD van RTV Utrecht bedroeg € 6.154 . Voor deelname aan dit project ontvingen we van verschillende fondsen € 11.500. Deze DVD is als documentaire veelvuldig uitgezonden rond de 70-jarige herdenking van de bevrijding begin mei 2015.
In 2014 betaalden we nog vrijwilligersvergoedingen, maar per 2015 zijn we daarvan afgestapt. Onze vrijwilligers en bestuursleden kunnen nu wel ook alle kleine onkosten declareren.


Verslag van de activiteiten van de stichting Herdenkingsmonument De Bilt in 2015
In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland en de stad Utrecht bevrijd werden. Om dat bijzondere moment te markeren is in samenwerking met RTV Utrecht een documentaire in twee delen gemaakt waarin nabestaanden hun herinneringen aan hun gevallen man, vader of vriend vertellen. Voor die documentaires werd ook archiefonderzoek gedaan, waarbij tal van nieuwe feiten werden ontdekt. Ook is medewerking verleend aan een examenproject van twee studentes van de School voor Journalistiek.

De jaarlijkse herdenking, traditioneel op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei, trekt gelukkig nog steeds veel belangstellenden. Het lijken er elk jaar meer te worden. Dat zijn niet alleen nabestaanden, maar in toenemende mate ook mensen uit de omgeving van het fort. De kinderen van onze adoptieschool, de Daltonschool Rijnsweerd, lazen bij de herdenking zelf geschreven gedichten voor, wat een bijzondere dimensie geeft aan de herdenking. De jeugd doet ook mee. Burgemeester Van Zanen van Utrecht hield in 2015 de toespraak.  Verder waren aanwezig de CdK Van Beek en de burgemeester van De Bilt, Gerritsen.

Het monument was aan een grondige opknapbeurt toe. De letters op de naamstenen vervaagden en de naamstenen zelf gingen verzakken. Ook spoelde het groen met grond rond de schuin geplaatste stenen regelmatig weg. Dat is allemaal flink aangepakt: de stenen kregen een stalen fundering, het groen werd opnieuw aangelegd door de fa Hoefakker en de fa Vastrick heeft de stenen schoongemaakt en de letters werden opnieuw geverfd.

In toenemende mate krijgen we ook vragen om informatie over de mannen die op het fort zijn gefusilleerd. Die vragen kunnen we vaak al beantwoorden aan de hand van de gegevens die in het boekje over de gevallenen op de Utrechtse forten staan (auteur: A.M.Overwater), maar soms betekent dat verder uitzoekwerk in archieven, o.a. van de Oorlogsgravenstichting en het NIOD. Wij proberen de vragenstellers bij hun zoektocht te helpen.