ANBI

Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt                                          ANBI-gegevens

Naam: Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt
RSIN nummer:  68.36.975

Contact: Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt, bezoekadres Biltsestraatweg 170, Utrecht
Secretaris Marjolijn Witkamp, Adriaen van Ostadelaan 139, 3583AE Utrecht,                   tel 06 40422354  email: mailto:m.j.w.witkamp@gmail.com

De stichting is ANBI erkend; giften zijn welkom op bankrekening                                           NL63 INGB 0000 0301 20

De stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt heeft ten doel:

– het in stand houden van het herdenkingsmonument op Fort De Bilt in Utrecht (nabij verkeersplein De Berekuil)
– het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei en andere plechtigheden;
– het bijeen brengen en archiveren van gegevens betreffende degenen, die gefusilleerd werden op Fort De Bilt, alsmede al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door al hetgeen te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Beleidsplan: invulling van onze doelstelling door jaarlijks een aansprekende herdenking te organiseren. Verder het monument bestaande uit het beeld ‘het gebroken gezin’ van Leo Jungblut, de zes naamstenen, de klokkenstoel met luidklok en de mitrailleurkazemat en de bijbehorende groenvoorzieningen in samenwerking met de eigenaar, de gemeente Utrecht, optimaal te onderhouden. Een mogelijk grote investering in de toekomst wordt het corrigeren van foute vermeldingen op de naamstenen. De website zal in stand gehouden worden en waar nodig nog verbeterd worden.

Het bestuur van de stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt bestaat per 1 juni 2020 uit de volgende personen:
mr. S.H. Steendam, voorzitter

mw. M.J.W. Witkamp – van de Loo, secretaris

mw. J.W.J.A. Rutten – Nass, penningmeester 

dhr. P.P.A. de Winter, vicevoorzitter 

mw. C. Junge

dhr F. Schut

dhr R. van Pelt

Er is een vacature voor een bestuurslid dat de nabestaanden vertegenwoordigt.
De bestuurders van de stichting verrichten hun activiteiten geheel onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld, maar kunnen daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten declareren.

Financiële verantwoording  en 2019 en 2020 afgerond op hele euro’s
ontvangsten               2019          2020                uitgaven                              2019         2020
rente                                    5                0                 kosten herdenking            2.456          627  
subsidie gemeenten  3.000        3.000                 bankkosten                            167          144  giften                             1.951       1.453                 onderhoud monument           0        1.016                                                                                     groenonderhoud              1.748        1.786                                                                                      verzekering AVB                  135           135                                                                                       bestuurskosten                    462            60                                             _____________                  secretariaat                           514          524  

totaal                           4.956        4.453                  totaal                                  5.482      4.292

Zorgen over meer uitgaven dan inkomsten

Al enige jaren geeft de stichting meer uit dan er aan ontvangsten/giften binnenkomt. Dat betekent dat we kritisch naar de uitgaven moeten kijken: eind 2020 is het groen  onderhoud dat jarenlang prima verzorgd werd door de fa. Hoefakker uit De Bilt in eigen beheer genomen. Ook proberen we meer inkomsten te generen en dankzij subsidies van de gemeenten Utrecht en De Bilt is dat deels al gelukt. Door corona vond de herdenking op 2 mei 2020 plaats zonder publiek en ook zonder de gebruikelijke ontvangst vooraf in het naast gelegen hotel Mitland. Wel hebben we van de herdenking 2020  een videoverslag gemaakt dat via onze website en op youtube te vinden en te bekijken is.  

Op onze balans staan geen andere posten dan ons vermogen dat op een betaalrekening en een vermogensspaarrekening bij ING staat en een kleine kas van       € 94.  Per 1-1-2020 bedraagt het vermogen van de stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt € 8.763.

Het negatief resultaat in 2019 is ten laste gebracht van het eigen vermogen van de stichting. Alleen doordat de herdenking in 2020 zonder publiek was hebben we in 2020 € 161 over gehouden. In 2020 hebben we een folder over het herdenkingsmonument op fort de Bilt vervaardigd; deze is verantwoord bij de post diversen in 2020.   

In 2018 hebben we ingezet op het verkrijgen van bijdragen van derden (bedrijven, instellingen, overheidssubsidie) om de exploitatie van onze stichting en met name van de jaarlijkse herdenking te steunen. Dat heeft voor 2019 geresulteerd in toezeggingen van een bijdrage van jaarlijks € 1.500 per gemeente voor 3 jaar door de gemeenten Utrecht en De Bilt.  

Verslag van de activiteiten van de stichting Herdenkingsmonument De Bilt sinds 2015
In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland en de stad Utrecht bevrijd werden. Om dat bijzondere moment te markeren is toen in samenwerking met RTV Utrecht een documentaire in twee delen gemaakt waarin nabestaanden hun herinneringen aan hun gevallen man, vader of vriend vertellen. Voor die documentaires werd ook archiefonderzoek gedaan, waarbij tal van nieuwe feiten werden ontdekt. Beide documentaires zijn op 4 mei 2019 opnieuw door RTV Utrecht uitgezonden.

De jaarlijkse herdenking, traditioneel op de zaterdag voorafgaand aan de 4de mei, trekt gelukkig nog steeds veel belangstellenden. Ook in 2019 toen het samenviel met Koningsdag. Dat zijn niet alleen nabestaanden, maar in toenemende mate ook mensen uit de omgeving van het fort. De kinderen van onze adoptieschool, de Daltonschool Rijnsweerd, lazen bij de herdenking zelf geschreven gedichten voor, wat een bijzondere dimensie geeft aan de herdenking. De jeugd doet ook mee. We proberen altijd aansprekende sprekers voor het houden van de toespraak uit te nodigen. In 2017 was dat de journalist Ad van Liempt, in 2018 was dat oud Tweede Kamer voorzitter, mevr. Gerdi Verbeet. Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt hield in 2019 de toespraak. In 2020 besteedde de Kanselier der Nederlandse Orden genmaj b.d. Henk Morsink in zijn toespraak speciaal aandacht aan de ridders Militaire Willemsorde Aike van Driel en Kees van de Sande, die op 30 april 1945 op Fort de Bilt werden gefusilleerd.

Zes naamstenen
De zes naamsteen bij het monument waren in 2015 aan een grondige opknapbeurt toe. De letters op de naamstenen vervaagden en de naamstenen zelf gingen verzakken. Ook spoelde het groen met grond en al rond de schuin geplaatste stenen regelmatig weg. Dat is allemaal flink aangepakt: de stenen kregen een stalen fundering, het groen werd opnieuw aangelegd door de fa Hoefakker en de fa Vastrick heeft de stenen meegenomen, grondig schoongemaakt en de letters opnieuw geverfd. Vijf jaar later in 2020 zijn de letters voorzien van een nieuwe verflaag.

Er is vastgesteld dat er in een aantal gevallen foutieve informatie op de naamstenen staat. Dat kunnen fouten zijn bij de leeftijd of voorletters van de vermelde personen. Ernstiger zijn fouten in de fusilladedatum of de achternaam. In een aantal gevallen gaat het zelfs om de vermelding van personen, die niet op Fort De Bilt is gefusilleerd maar elders zijn omgekomen. In samenwerking met de Universiteit Utrecht hebben we eind 2020 twee studenten geschiedenis de (stage)opdracht gegeven om archiefonderzoek te doen om uit te zoeken wie precies op Fort de Bilt zijn gefusilleerd en daar een juiste en complete lijst van te maken. Als dat moet leiden tot wijziging van de vermelding op de stenen, of zelfs de vervaardiging van nieuwe naamstenen zullen wij dat doen. Inmiddels is bij de twee personen die postuum de Militaire Willemsorde hebben ontvangen bij hun naam op de 5de steen vermeld, dat ze Ridder Militaire Willemsorde 4de klasse (RMWO4) zijn.